Menu Close

สำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน Hanban รุ่นที่ 19 กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

          ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ (Hanban) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ประเทศไทย โดยจะส่งครูอาสาสมัครจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาสอนในโรงเรียนเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นั้น

          สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนภาษาจีนหรือมีโครงการจะเปิดสอนภาษาจีน และมีความประสงค์จะรับครูอาสาสมัครจีน ขอให้กรอกข้อมูลและส่งแบบตอบรับการขอรับครูอาสาสมัครจีน Hanban รุ่นที่ 19 กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ไปที่กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ แขวง/เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือทางโทรสาร 0 2282 9598 หรือทางอีเมล์ chinese.opec@gmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2282 7758 และ 0 2282 1000 ต่อ 550

https://www.pourhauslakewood.com