Menu Close

สช. จัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

          (23 มิ.ย.65) นายธเนตร สภานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี คุณ Wang Huichang ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ คณะกรรมการตัดสินการประกวด คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

          นายธเนตร สภานนท์ กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน เป็นโครงการความร่วมมือตามนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนไทยสนใจเรียนรู้ภาษาจีมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกและทดสอบทักษะ ความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้เด็กไทยได้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สามารถแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้

          นายธเนตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”  ได้จัดต่อเนื่องมาทั้งหมด 14 ครั้งแล้ว และในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับความร่วมมือจากศูนย์จัดประกวดสุนทรพจน์ทั้ง 6 ภูมิภาค  ได้แก่ ศูนย์ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ศูนย์ภาคเหนือ โรงเรียนสิ่นหมิน ศูนย์ภาคตะวันตก โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา ศูนย์ภาคตะวันออก โรงเรียนสว่างบริบูรณ์ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวานิชวิทยา และศูนย์ภาคใต้ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โดยในแต่ละภูมิภาคได้คัดเลือกและส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน รอบคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 22 คน  โดยรอบนี้จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 10 คน เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

กลุ่มงานโรงเรียนโยบายพิเศษ : ภาพ/ข้อมูล

ประกาย ศรีจันทึก : เรียบเรียงข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com