Menu Close

การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปีการศึกษา 2564)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลตามสถิตินักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

https://www.pourhauslakewood.com