Menu Close

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลครูที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลครูที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

รายชื่อครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

https://www.pourhauslakewood.com