Menu Close

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในห้องเรียน วันที่ 2, 3, 6, 7 และ 8 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM MEETING

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในห้องเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 2, 3, 6, 7 และ 8 กันยายน 2564 ตามเวลาที่กำหนด และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนครบถ้วน
*ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ไม่ครบถ้วน*

หากท่านไม่มีรายชื่อ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบรายชื่อ
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันถัดไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
โทรศัพท์ 0 2282 1000 ต่อ 650 ในเวลาราชการ

ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
1. ตรวจสอบเลขที่เกียรติบัตร
2. เปิดไฟล์พิมพ์เกียรติบัตร
3. สั่งพิมพ์เลขหน้าตามเลขที่เกียรติบัตรของท่าน โดยเกียรติบัตรจะตั้งค่าเป็นขนาด A4

ตรวจสอบเลขที่เกียรติบัตร

พิมพ์เกียรติบัตร

พิมพ์เกียรติบัตร เพิ่มเติม วันที่ 16 กันยายน 2564

พิมพ์เกียรติบัตร เพิ่มเติม วันที่ 17 กันยายน 2564

พิมพ์เกียรติบัตร เพิ่มเติม 28 กันยายน 2564

พิมพ์เกียรติบัตร เพิ่มเติม วันที่ 4 ตุลาคม 2564

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1147428540-1.gif

พิมพ์เกียรติบัตร เพิ่มเติม วันที่ 16 ตุลาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com