Menu Close

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในห้องเรียน วันที่ 2, 3, 6, 7 และ 8 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM MEETING

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในห้องเรียน ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันที่ 2, 3, 6, 7 และ 8 กันยายน 2564 ตามเวลาที่กำหนด และทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนครบถ้วน
*ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ไม่ครบถ้วน*

หากท่านไม่มีรายชื่อ กรุณากรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบรายชื่อ
โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันถัดไป
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
โทรศัพท์ 0 2282 1000 ต่อ 650 ในเวลาราชการ

ขั้นตอนการพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์
1. ตรวจสอบเลขที่เกียรติบัตร
2. เปิดไฟล์พิมพ์เกียรติบัตร
3. สั่งพิมพ์เลขหน้าตามเลขที่เกียรติบัตรของท่าน โดยเกียรติบัตรจะตั้งค่าเป็นขนาด A4

ตรวจสอบเลขที่เกียรติบัตร

พิมพ์เกียรติบัตร

แบบฟอร์มขอตรวจสอบรายชื่อ กรณีไม่มีชื่อรับเกียรติบัตรอบรม

พิมพ์เกียรติบัตร เพิ่มเติม วันที่ 16 กันยายน 2564

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 1147428540-1.gif

พิมพ์เกียรติบัตร เพิ่มเติม วันที่ 17 กันยายน 2564

https://www.pourhauslakewood.com