Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

รุ่นที่ 1 เต็มแล้ว ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ทุกกรณี
รุ่นที่ 2 เต็มแล้ว ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ทุกกรณี
รุ่นที่ 3 เต็มแล้ว ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ทุกกรณี
รุ่นที่ 4 เต็มแล้ว ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ทุกกรณี

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

QR Code ลงทะเบียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 4

https://www.pourhauslakewood.com