Menu Close

หมวดหมู่: Uncategorized

สช.จ.ยะลา ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เว…

แจ้งรายชื่อและสำรวจรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

นายนิรัน ดะแซ รองผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 เว…

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นาย…

https://www.pourhauslakewood.com