Menu Close

หมวดหมู่: Uncategorized

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง…

เชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่ง…

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาต…

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แจ้งเรื่องคู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงระเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

กรมกิจการสตรีและสถาบัน กร…

https://www.pourhauslakewood.com