Menu Close

หมวดหมู่: Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษา หารือ เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำผลสัมฤทธิการลดการบ่มเพาะและลดการบิดเบือนคำสอนทางศาสนาในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561-2564 ผ่านระบบ zoom meeting

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวล…

สช.จ.ยะลา ร่วม ประชุมคณะกรรมการกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวล…

https://www.pourhauslakewood.com