Menu Close

หมวดหมู่: สช.จังหวัดสตูล

สช.จังหวัดสตูล

ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนสายเพชรศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู และโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นา…

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนแสงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นาย…

2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 …

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนศรีอามานศึกษา โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา และโรงเรียนจงหัว เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เ…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสตูล

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 น…

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ)

วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคล…

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            วันที่ 30 มีน…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวล…

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ – ส่งแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT)

นที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา …

https://www.pourhauslakewood.com