Menu Close

Category: สช.จังหวัดยะลา

สช.จังหวัดยะลา

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบของโรงเรียนอิสลามพิทยาพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

วันที่ 9 เมษายน 2564 คณะก…

สช.จ.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา

วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนั…

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา…

สช.จ.ยะลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลสารสนเทศยาเสพติด NISPA และรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS ประจำปี 2564

วันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนั…

ผอ.สช.จ.ยะลา มอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทที่ 6 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มานารอตูลฮูดา หมู่ที่ 4 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ณ โรงเรียนศรีกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะ…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะ…

https://www.pourhauslakewood.com