Menu Close

หมวดหมู่: สช.จังหวัดยะลา

สช.จังหวัดยะลา

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ประชุม คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ส…

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดเพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน อำเภอยะหา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เว…

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง โรงเรียนในอำเภอเบตงและอำเภอธารโต

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณ…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เว…

https://www.pourhauslakewood.com