Menu Close

Category: รับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง…

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรว…

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท…

https://www.pourhauslakewood.com