Menu Close

สช. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชายหาดบางแสน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันนี้ (7 ธ.ค. 65) ณ ชายห…

สช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับการช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 1

นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ…

สช. จัดอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเอกสารในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (24 ก.ย. 65) นายวิ…

เสมา 1 พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือการพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้

วันนี้ (21 ก.ย. 65) นางสา…

สช. จัดอบรมเพื่อจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับครูไทยสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในภาคเหนือ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

รองเลขาธิการ กช. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เช้าวันนี้ (14 ก.ย.65) นา…

https://www.pourhauslakewood.com