Menu Close

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ สช.

ประชาสัมพันธ์ สช.

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

๑. เด็กและเยาวชนดีเด่น ที…

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำ…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. กำหน…

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรงศ…

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน…

https://www.pourhauslakewood.com