Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช.

ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผ…

หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37 )

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

https://www.pourhauslakewood.com