Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

วันที่ 29 กันยายน 2564 เว…

ผอ.สช.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนสายเพชรศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู และโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นา…

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนแสงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นาย…

2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 …

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ประชุม คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตามโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ส…

สช.สตูล ลงพื้นที่โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ เพื่อติดตามแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เ…

https://www.pourhauslakewood.com