Menu Close

ประชาสัมพันธ์ สช. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สช.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นา…

สช.สตูล ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565  เว…

นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล

ระหว่างวันที่ 4- 7 เมษายน…

บุคลากร สช.สตูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเงิน อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวล…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบว่าด้วย การจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวล…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนทีมสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในนามทีม “สช.สตูล”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวล…

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนห…

ศธจ./สช.จ จังหวัดที่มีชื่อ ขอให้ท่านกำกับ ติดตาม และตรวจสอบรายงานในระบบ E-SAR ของโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

  ศธจ. (27 จังหวัด) 1. กา…

https://www.pourhauslakewood.com