Menu Close

Category: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    &…

การจัดทำวิจัยรูปแบบการจัดบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model และรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่สำนักงานคุณธรรมโปร่งใส

พร้อมทั้งยังมีวิจัยรูปแบบ…

การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนักความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี”

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ …

https://www.pourhauslakewood.com