Menu Close

กิจกรรมผู้บริหาร สช.

เลขาธิการ กช. ร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบในโรงเรียนสู่การนับหน่วยกิตของโรงเรียนเอกชนในระบบของพื้นที่ต้นแบบจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเข้าร่วมการเสวานาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

(2 ก.ค 2565) นายพีรศักดิ์…

สช. จัดสอนเข้มระยะสั้นนักเรียน ม. 6 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มพูนความรู้เตรียมสอบ TPAT (วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์)

2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30…

สช. ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565)…

สช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเ…

สช.มุ่งพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเอกชนนอกระบบแนวใหม่เพื่อผลิตหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการกุศลและการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน มีความมั่นใจ และปลอดภัยในการเรียนในโรงเรียน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐม…

สช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนพิการ “ทักษะจำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์” เพิ่มช่องทางขายสินค้าออนไลน์แก่นักเรียนพิการโรงเรียนเอกชน

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565)…

สช. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) นายท…

https://www.pourhauslakewood.com