Menu Close

หมวดหมู่: กิจกรรมผู้บริหาร สช.

กิจกรรมผู้บริหาร สช.

สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2565

วันนี้ (12 ม.ค. 65) นายปร…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการ ฯ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำ ฯ

(24 ธันวาคม 2564) ที่ศูนย…

รองเลขาธิการ กช. ร่วมกล่าวเปิด การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อทั่วโลก ประจำปี 2564

วันนี้ (26 ธันวาคม 2564) …

สช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนเอกชนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดระยอง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

เสมา 3 มอบนโยบายการศึกษาเอกชน ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2564

วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) …

https://www.pourhauslakewood.com