Menu Close

หมวดหมู่: กองทุนและสวัสดิการ (กก.)

แจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมก…

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงาน…

การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม กรณีได้รับผลกระทบจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19)

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหน…

การจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2

เรื่อง การจัดสรรเงินกู้ตา…

จัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

เรื่อง จัดสรรเงินอุดหนุนโ…

ขยายเวลาการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขยายเวลาการจ่ายเงินตามโคร…

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2564

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการ…

https://www.pourhauslakewood.com