Menu Close

การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

การดำเนินงานตามแนวทางการด…

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส…

แจ้งอัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี

เรื่อง แจ้งอัตราเงินอุดหน…

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการ…

https://www.pourhauslakewood.com