Menu Close

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สช. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ และเ…

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาพิเศษ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่ง…

ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน…

การจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

            สำนักงานคณะกร…

การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ…

https://www.pourhauslakewood.com