Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

รุ่นที่ 1 เต็มแล้ว ไม่รับ…

ประชาสัมพันธ์ชุดสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเ…

ขอเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 และสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2

ขอเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วม…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก ๑๐ อ (THAILAND 10 FOR HEALTH) วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล

หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาต…

https://www.pourhauslakewood.com