Menu Close

Category: กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๔

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโ…

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ๖ ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุ…

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุ…

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโ…

https://www.pourhauslakewood.com