Menu Close

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาพิเศษ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่ง…

ประชาสัมพันธ์โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน…

การจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

            สำนักงานคณะกร…

การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ…

การประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกา…

ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด …

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการติดตามผลการดำเนินการเสริมพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอก…

เกียรบัตรออนไลน์การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล วันที่ 28 – 29 พ.ค. 65

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ…

https://www.pourhauslakewood.com