Menu Close

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย (Thailand Ed-DQA) เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา (SDG 4)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสาหลักการศึกษาไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิรูปการศึกษาในช่วง ๕ ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

แจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด …

https://www.pourhauslakewood.com