Menu Close

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุ…

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จดหมายถึงศึกษาธิการจังหวั…

https://www.pourhauslakewood.com