Menu Close

Category: กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู “coding for teacher C4T (online)”

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนว…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต Unlocking child’s genius with abacus and mental arithmetic (Primary School)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคณิตคิดเร็วระดับประเทศชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

ด่วน รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ(E-SAR)โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จะปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ…

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการ…

https://www.pourhauslakewood.com