Menu Close

หมวดหมู่: กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

การบันทึกข้อมูลนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด, …

แจ้งรายชื่อและสำรวจรายชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

การตรวจสอบและป้องกันมิให้หนังสือที่มีเนื้อหาขัดต่อความมั่นคง และศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติเข้าสู่หน่วยงานและสถานศึกษา

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด, …

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่..) พ.ศ…

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ผู้ได้รับเกียรติบัตรจะต้อ…

Download วุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง ภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตรออ…

สำรวจความต้องการในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

สำรวจความต้องการในการพัฒน…

https://www.pourhauslakewood.com