Menu Close

หมวดหมู่: กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

หลักสูตรอบรมระดับประถมศึก…

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

สช. ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิท…

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการ…

มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาก…

https://www.pourhauslakewood.com