Menu Close

หมวดหมู่: กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. กำหน…

Download เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom และ Facebook live

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเกียร…

เชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่ง…

https://www.pourhauslakewood.com