Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตร…

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาต …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ” รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่ !!…

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย”ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ระดับประถมศึกษา

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อโรง…

https://www.pourhauslakewood.com