Menu Close

เพลงอย่าโอน รณรงค์คนรู้ทัน “แก็งคอลเซ็นเตอร์” (สามารถดาวน์โหลด MV และ MP 3 ได้แล้ว)

ตามหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนตระหนัก รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่กำลังแพร่ระบาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในขณะนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ MV และ MP 3 เพลงอย่าโอน (รณรงค์คนรู้ทัน”แก๊งคอลเซ็นเตอร์”) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไม่ให้กลุ่มบุคคลที่เรียกว่าแก็งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงได้

ดาวน์โหลด MP3 คลิก https://drive.google.com/file/d/1B_67P18a3MI2jzEu1ewAZUVafRk_QAhG/view

ดาวน์โหลด MV คลิก https://www.youtube.com/watch?v=g4UVmBJVo58&t=138s

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
โทรศัพท์ 0 2628 6354 หรือ โทรสาร 0 2628 6354

https://www.pourhauslakewood.com