Menu Close

บัณฑิตน้อยแบงคอค ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานบรรยายให้ความรู้สำคัญและข้อมูล TCAS 2564 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคเหนือ

บัณฑิตน้อยแบงคอค ได้จัดโครงการบรรยายแนะแนวในสถานศึกษาเทอม 1/2564 ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด สช. ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตภาคเหนือ โดยมีกลุ่มผู้ฟังบรรยาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 และ 5 โดยการจัดกิจกรรมจะใช้เวลาบรรยายเนื้อหาตามหัวข้อ 50 นาที (หรือ 1 คาบเรียน) และช่วง 10 นาทีสุดท้ายของการบรรยาย วิทยากรจะให้ข้อมูลรายละเอียดรวมถึงเอกสารงานกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่สนใจ โดยมี 4 หัวข้อสำคัญที่แนะนำสำหรับการบรรยายให้โรงเรียนฯ พิจารณา ดังนี้

  1. หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมแบบ 360 องศาล่าสุดกับระบบคัดเลือก TCAS66 , TCAS67 ถาม-ตอบ สด”
  2. หัวข้อ “แนวทางการเลือกสาขาคณะวิชาชีพในการศึกษาต่อให้สอดรับปรับตัวกับเทคโนโลยีอนาคต Blockchain ทั้งการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างไร”
  3. หัวข้อ “แนวโน้มทักษะแห่งอนาคต และการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”
  4. หัวข้อ “การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อคันหาตัวเองและเป้าหมายชีวิต ด้วยการวิเคราะห์จากโมเดล SOAR analysis”

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ สามารถเลือกรูปแบบการบรรยาย ได้แก่ “บรรยายสด ” หรือ “บรรยายออนไลน์ ” ในคาบเรียนได้ และเลือกหัวข้อการบรรยายเพียง 1 หัวข้อ หรือรวบรวมหัวข้อที่สนใจสำหรับการบรรยายเพิ่มเติมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การบรรยายจะจัดขึ้นใน 3 มหาวิทยาลัย (วัน เวลา และสถานที่แตกต่างกัน) ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้กิจกรรมบรรยายจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดงานของบัณฑิน้อยแบงคอคและสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัณฑิตน้อยแบงคอคจึงขอเชิญชวนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด สช. ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และเขตภาคเหนือ ที่มีความเข้าใจและมีความสนใจเชิญวิทยากรไปบรรยายตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อติดต่อกับทางโครงการสำหรับการกำหนดหัวข้อ วัน เวลา และวิทยากรในการบรรยาย ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 085-096-1122 หรือ โทรศัพท์/แฟ็กซ์ 02-184-6821

https://www.pourhauslakewood.com