Menu Close

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 3/2564

เช้าวันนี้ (24 มี.ค. 64) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสรุปผลการประชุมที่สำคัญๆ ดังนี้

 • รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • จากการประชุม กช. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 ที่ประชุมมีมติขอให้ สช. ติดตามความคืบหน้าการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ นั้น ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการต่อไป
 • จากการประชุม กช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเสนอความเห็นต่อ รมว.ศธ. ในการพิจารณาลงนามในร่างประกาศฯ ต่อไป นั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
 • จากการประชุม กช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเงินเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน พ.ศ. … และมอบ สช. พิจารณาปรับแก้ร่างประกาศญ ตามข้อสังเกตของที่ประชุม เพื่อเสนอความเห็นต่อ รมว.ศธ. ในการพิจารณาลงนามในร่างประกาศฯ ต่อ นั้น ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
 • จากการประชุม กช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เพื่อเสนอความเห็นต่อ รมว.ศธ. ในการพิจารณาลงนามในร่างคำสั่งฯ ต่อไป นั้น ขณะนี้  สช. ได้จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณาลงนาม
 • จากการประชุม กช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สช. พิจารณาปรับแก้ร่างแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชนของโรงเรียนนอกระบบ และร่างประกาศ กช. เรื่อง แผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชนของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ…. ตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง นั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่าง สช. ปรับแก้ตามข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
 • จากการประชุม กช. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นหลักการการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่ สช.เสนอ นั้น ขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเสนอ รมว.ศธ.พิจารณา
 • รับทราบ ข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2564

โรงเรียนในระบบ รวมจำนวน 3,982 โรง (จัดตั้งใหม่ 6 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 2 โรง, เลิกกิจการ 1 โรง)

          1.       ประเภทสามัญศึกษา      3,761  โรง        (จัดตั้งใหม่ 6 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 2 โรง)

          2.       ประเภทนานาชาติ            221  โรง        (เลิกกิจการ 1 โรง)

          โรงเรียนนอกระบบ รวมจำนวน 7,731 โรง (จัดตั้งใหม่ 17 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 29 โรง, เลิกกิจการ 22 โรง)

          1.       ประเภทสอนศาสนา      167 โรง

          2.       ประเภทศิลปะและกีฬา  578  โรง  (จัดตั้งใหม่ 4 โรง)

          3.       ประเภทวิชาชีพ    2,120 โรง  (จัดตั้งใหม่ 3 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 16 โรง, เลิกกิจการ 13 โรง)

          4.       ประเภทกวดวิชา   1,953 โรง  (จัดตั้งใหม่ 6 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง,

ปรับสถานะเปิดกิจการ 9 โรง, เลิกกิจการ 9 โรง)

          5.       ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 254 โรง (จัดตั้งใหม่ 3 โรง, ปรับสถานะเปิดกิจการ 4 โรง)

          6.       สถาบันศึกษาปอเนาะ     521 โรง

          7.       ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  2,138 โรง (จัดตั้งใหม่ 1 โรง)

 • รับทราบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานทางการศึกษาเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นสมควรรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานทางการศึกษาเอกชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

1.       การจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3 และ รนช. โรงเรียนในระบบจัดส่งครบทุกโรงเรียน

          2.       การจัดส่งใบอนุญาต ตราสาร และรายงานกิจการโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

                    – ยังไม่ส่งใบอนุญาต จากเดิม 397 โรงเรียน ปัจจุบันคงเหลือ 318 โรงเรียน

                   – ยังไม่ส่งตราสาร          จากเดิม 143 โรงเรียน     ปัจจุบันคงเหลือ 123 โรงเรียน

                   –  ยังไม่ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ จากเดิม 575 โรงเรียน ปัจจุบันคงเหลือ 493 โรงเรียน

          3.       การจัดส่งใบอนุญาต ตราสาร และรายงานกิจการโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

                    – ยังไม่ส่งใบอนุญาต จากเดิม 4 โรงเรียน ปัจจุบันคงเหลือ 3 โรงเรียน

                   – ยังไม่ส่งตราสาร          จากเดิม 12 โรงเรียน  ปัจจุบันคงเหลือ 11 โรงเรียน

                    –  ยังไม่ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ จากเดิม 34 โรงเรียน ปัจจุบันคงเหลือ 33 โรงเรียน

          4.       การจัดส่งประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2563 ยังไม่ส่ง จำนวน 207 โรง

          5.       การจัดส่งใบอนุญาต และรายงานกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 5 ประเภท (กวดวิชา วิชาชีพ สร้างเสริมทักษะชีวิต ศิลปะและกีฬา สอนศาสนา)

                   – ไม่ส่งใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  จากเดิม 820 โรงปัจจุบันคงเหลือ 781 โรง

                   – ไม่ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน จากเดิม 2,353 โรง ปัจจุบันคงเหลือ 2,265 โรง

          6.       การจัดส่งใบอนุญาต และรายงานกิจการของสถาบันศึกษาปอเนาะ

                   – ไม่ส่งใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  จากเดิม 151 โรงปัจจุบันคงเหลือ 151 โรง

                   – ไม่ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน จากเดิม 479 โรง ปัจจุบันคงเหลือ 479 โรง

          7.       การจัดส่งใบอนุญาต และรายงานกิจการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

                   – ไม่ส่งใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน  จากเดิม 1,714 โรงปัจจุบันคงเหลือ 1,714 โรง

                   – ไม่ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน จากเดิม 1,714  โรง ปัจจุบันคงเหลือ 1,714  โรง

 • รับทราบ ผลสถานะกองทุนสงเคราะห์

          ผู้แทนจากกองทุนสงเคราะห์ ได้รายงานผลสถานะกองทุนสงเคราะห์ให้คณะกรรมการได้รับทราบ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยมีสรุปรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 28,849,077,322.52 บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 22,948,071,521.99 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,901,005,800.53 บาท มีสรุปรวมหนี้สินและส่วนของเงินกองทุน 28,849,077,322.52 บาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน  1,799,491,443.89 บาท และส่วนของเงินกองทุน 27,049,585,878.63 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1- 31 มกราคม 2564 ว่า มีรายรับ 41,495,696.13 บาท และมีรายจ่าย 43,355,119.05 บาท โดยสรุปได้ว่ามีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย จำนวน 1,859,422.92 บาท

 • เห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชน

เนื่องจากโรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่จัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน  บางแห่งไม่จัดทำประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า และมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในบางรายการซ้ำซ้อนกันจนเป็นภาระเกินสมควร และไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการคืนเงินไว้ในประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศได้

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้ยกร่างประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้เป็นไปในแนวทางที่กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกำหนด โดยมิให้เป็นการแสวงหากำไรเกินควรหรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรและได้นำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฝ่ายกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญประกอบด้วย

          1.       คำนิยาม

                   “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา และประเภทนานาชาติ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครอง หรือนักเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

                   “ค่าธรรมเนียมอื่น” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผู้ปกครองหรือนักเรียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าบำรุงและค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

                   “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา แล้วแต่กรณี

          2.       โรงเรียนต้องจัดทำประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น และผลตอบแทนอันไม่มีลักษณะแสวงหากำไรอันเกินควร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และเสนอผู้อนุญาตลงนามรับทราบก่อนเผยแพร่ หรือปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยในโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทุกคนทราบล่วงหน้า

3.       ให้โรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ไม่เกินส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายรายหัวภาครัฐ และเงินที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ เว้นแต่โรงเรียนใดไม่ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามรายการที่ประกาศไว้

          4.       โรงเรียนใดที่มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น  ให้พิจารณาเลือกเก็บได้ตามรายการที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

โรงเรียนใดที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศนี้ ให้เรียกเก็บได้เฉพาะรายการที่ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร โดยผ่านความเห็นชอบของสำนักงานฯ 

          5.       รายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นต้องเป็นไปตามรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

          6.       โรงเรียนจะเรียกเก็บเงินอื่นใดจากผู้ปกครองหรือนักเรียนนอกจากที่ประกาศไว้มิได้

          7.       การประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น โรงเรียนต้องกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นไว้ในประกาศทุกครั้ง โดยการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวโรงเรียนต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแห่งเงื่อนไขแก่ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นสำคัญ

          8.       โรงเรียนต้องจัดส่งประกาศรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ให้ผู้อนุญาตลงนามทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนเปิดภาคเรียนแรกของทุกปีการศึกษา

          9.       เมื่อผู้อนุญาตรับทราบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว โรงเรียนต้องบันทึกรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้อนุญาตรับทราบ และต้องนำประกาศเข้าระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย

          ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่ สช. เสนอ และให้ สช. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในโรงเรียนเอกชนรายการอื่นเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและครบถ้วน เพื่อนำเสนอให้ รมว.ศธ. พิจารณาลงนามในร่างประกาศฯดังกล่าวต่อไป

 • เห็นชอบ เรื่อง ขนาดที่ดินที่ใช้ในโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ  กรณีโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ

          สืบเนื่องจากโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และขอส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เนื่องจากย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน จากเขตหนองจอกไปเขตบางเขนมาขอรับการพิจารณา โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.       โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ เป็นโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 29/19 หมู่ 6 ซอยมิตรไมตรี 28 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2546 โดยบริษัท เคไอเอสบี จำกัด โดย นางสุวรรณา เนตยากร ผู้แทนของผู้รับใบอนุญาต มีเนื้อที่ จำนวน 10 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา (Grade 1 – 12 ) โดยใช้หลักสูตรประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

          2.       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ เขตบางเขน แล้ว สรุปได้ดังนี้

                   (1)      เนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 17225 ซึ่งโรงเรียนมีกรรมสิทธิ์โดยการเช่า 12 ปี ตามหนังสือสัญญาเช่า (มีกำหนด 12 ปี) (ระหว่างสิทธิเก็บกิน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

                   (2)      อาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 1 หลัง ใช้เป็นห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง และอาคารประกอบ เป็นตึก 1 ชั้น 1 หลัง ซึ่งอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ใช้เป็นอาคารสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีห้องเรียน ห้องประกอบ เพียงพอและพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน

          3.       เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน แจ้งว่า โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับนักเรียนสัญชาติเกาหลีใต้เท่านั้น โดยรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนเงินร้อยละ 70 ในการดำเนินการของโรงเรียน รวมทั้งครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นข้าราชการครูมาจากกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีโดยตรง และโรงเรียนมีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอลดความจุนักเรียน จาก 330 คน เหลือ 150 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 หมวด 2 มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ซึ่งกำหนดว่า โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ต้องมีขนาดที่ดิน ดังต่อไปนี้

          1. ระดับก่อนประถมศึกษา ต้องมีขนาดเนื้อที่ดินไม่น้อยกว่า 1 ไร่

          2. ระดับประถมศึกษา ต้องมีขนาดเนื้อที่ดินไม่น้อยกว่า 2 ไร่

          3. ระดับมัธยมศึกษา ต้องมีขนาดเนื้อที่ดินไม่น้อยกว่า 2 ไร่

          โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา (Grade 1 – 12 ) จึงต้องมีเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน 4 ไร่

          จากการที่สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงเรียนนั้น การจัดผังบริเวณโรงเรียนและการใช้ประโยชน์จากที่ดินและอาคารเรียนไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนมีหนังสือถึงสำนักงานฯ เพื่อขอลดความจุนักเรียน จาก 330 คน เหลือ 150 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน ประกอบกับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ เป็นข้าราชการครูมาจากกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีโดยตรง และจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับนักเรียนสัญชาติเกาหลีใต้เท่านั้น

          ดังนั้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและเกาหลีผ่านทางการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย กรณีโรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพ เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา (Grade 1 – 12) ต้องมีเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน 4 ไร่ ตามกฎกระทรวงฯ

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตามที่ สช. เสนอว่าเห็นควรเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา ใช้อำนาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555 เรื่อง ขนาดที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ

 • เห็นชอบ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล เพื่อให้การบริหารจัดการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล เกิดประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น สำนักงานฯ จึงได้ยกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. และนำเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฝ่ายกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญประกอบด้วย

          1.       ปรับปรุงวิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน เกี่ยวกับการกำหนดให้โรงเรียนส่งเอกสารจากเดิมวันที่ 3 ของเดือนที่ขอเบิก เป็นวันที่ 5 ของเดือนที่ขอเบิก

          2.       ปรับปรุงวิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

3.       ปรับปรุงวิธีการขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของสํานักงานฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

          4.       ปรับปรุงเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในร่างระเบียบฯ

          5.       แก้ไขหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำปฏิทินกำหนดวันและเวลาในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2564 โดยนัดหมายการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 4/2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com