Menu Close

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 11/2563

เช้าวันนี้ (27 พ.ย. 63) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสรุปผลการประชุมที่สำคัญๆ ดังนี้

รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  1. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบ กช. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….นั้น ปัจจุบัน สช. ได้จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
  2. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย การกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน พ.ศ. …. นั้น ปัจจุบัน สช. ได้จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
  3. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. …. นั้น ขณะนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 268 ง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
  4. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 นั้น ปัจจุบัน รมว.ศธ. ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  5. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63  ที่ประชุมมีมติขอให้ สช. ติดตามความคืบหน้าการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนนอกระบบ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
  6. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.  ….นั้น ปัจจุบัน สช. ได้จัดทำเรื่องเสนอ รมว.ศธ. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
  7. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 ที่ประชุมมีมติมอบหมาย สช. จัดส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัยต่อไป นั้น ปัจจุบัน ปลัด.ศธ. ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
  8. จากการประชุม กช. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.63 กช.ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการกับโรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบหรือส่งไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น ปัจจุบัน สช. ได้มีหนังสือแจ้ง ศธจ. สช.จังหวัด และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนแล้ว

รับทราบ ข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

               – โรงเรียนในระบบ  รวมจำนวน 3,974 โรง (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 2 โรง, รอการตรวจสอบ
1 โรง)

               1.  ประเภทสามัญศึกษา  3,754  โรง  (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง)

               2.  ประเภทนานาชาติ       220  โรง  (รอการตรวจสอบ  1 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง)

               – โรงเรียนนอกระบบ รวมจำนวน 7,648 โรง (จัดตั้งใหม่ 20 โรง, รอการตรวจสอบ 1 โรง,
อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 2 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 41 โรง, เลิกกิจการ 14 โรง)

               1.  ประเภทสอนศาสนา      168 โรง

               2.  ประเภทศิลปะและกีฬา  562 โรง  (จัดตั้งใหม่ 2 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 3 โรง,
เลิกกิจการ 2 โรง)

               3.  ประเภทวิชาชีพ         2,092 โรง  (จัดตั้งใหม่ 7 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 20 โรง,
เลิกกิจการ 9 โรง)

               4.  ประเภทกวดวิชา        1,932 โรง  (จัดตั้งใหม่ 7 โรง,ปรับสถานะและปิดกิจการ 14 โรง, เลิกกิจการ 3 โรง)

               5.  ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 239 โรง (จัดตั้งใหม่ 3 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 4 โรง)

               6.  สถาบันศึกษาปอเนาะ          519 โรง

               7.  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  2,136 โรง (จัดตั้งใหม่ 1 โรง)

รับทราบ การดำเนินงานอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จำนวน 47 จังหวัด (57 จุดอบรม) เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 12,000 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่เลี้ยงเด็กมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม โดยได้หารือร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อกำหนดกรอบหลักสูตรต้นแบบการจัดอบรม โดยหลักสูตรการจัดอบรมระยะเวลา 2 วัน ประกอบด้วย

               1.  จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

               2.  บทบาทของพี่เลี้ยงเด็ก

               3.  การดูแลสุขภาพเด็ก

               4.   สิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะช่วยสนับสนุนวิทยากรและเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในการดูแลเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชน และสำนักงานฯ ได้ประสานขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว

รับทราบ การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

               ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,859 โรง และในส่วนภูมิภาค จำนวน 4,665 โรง พบว่า มีโรงเรียนนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีสภาพการเป็นโรงเรียนแล้ว และไม่สามารถติดต่อผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนให้มาดำเนินการเลิกกิจการโรงเรียนตามที่กฎหมายกำหนดได้ จำนวน 1,140 โรง

               ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 303/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนและวิธีการเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ สั่ง ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนนอกระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า โรงเรียนที่มีสถานะรอตรวจสอบ และอยู่ระหว่างรอเลิกกิจการ ซึ่งเข้าข่ายถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,162 โรง ในส่วนภูมิภาค มีจำนวน 1,259 โรง รวมทั้งสิ้น 2,421 โรง ทางสำนักงานฯ จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้      

               1.  สำนักงานฯ ได้มีหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและรับผิดชอบโรงเรียนนอกระบบในส่วนภูมิภาค ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนนอกระบบและดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนใบอนุญาตหากพบว่า โรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดดำเนินกิจการเกินกว่าเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ ผู้อนุญาตมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวได้ ตามมาตรา 126 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และรายงานให้สำนักงานฯ ทราบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
               2.  สำหรับโรงเรียนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนใบอนุญาตทราบ โดยจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณาว่าจะดำเนินกิจการต่อไป หรือแจ้งเลิกกิจการโรงเรียนโดยสมัครใจโดยมีหนังสือแจ้งเลิกกิจการพร้อมเหตุผลและส่งคืนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนฉบับจริง ให้ผู้อนุญาตทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือ

               ทั้งนี้ ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคำสั่งของผู้อนุญาต ผู้ใดไม่พอใจในคำสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบคำสั่ง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติโรเรียนเอกชน พ.ศ. 25550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

รับทราบ ผลสถานะกองทุนสงเคราะห์

               ผู้แทนจากกองทุนสงเคราะห์ ได้รายงานผลสถานะกองทุนสงเคราะห์ให้คณะกรรมการได้รับทราบ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยมีสรุปรวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 28,401,756,824.16 บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 16,217,466,196.58 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,184,290,627.58 บาท ทั้งนี้ ได้รายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ว่า มีรายรับ 424,577,912.91 บาท และมีรายจ่าย 505,743,638.53 บาท โดยสรุปได้ว่ามีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย จำนวน 81,165,725.62 บาท

               ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการนัดหมายประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 12/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ศิริญญา เหมวัชรสุวรรณ / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com