Menu Close

สช. จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมรวม 75 คน ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. กล่าวถึงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า ในวันนี้นับเป็นโอกาสดีของ สช. ที่จะได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทในการจัดการศึกษาเอกชน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตระหนักถึงภารกิจของหน่วยงาน ให้ทบทวนภารกิจของตนเอง ทั้งงานประจำและงานตามยุทธศาสตร์ การเขียนโครงการและกิจกรรม ต้องเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ทั้งเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการศึกษาเอกชน การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพผู้สอน การพัฒนานักเรียนทุกช่วงวัยให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลสาธารณะด้านการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ต้องมีความทันสมัย คุ้มค่า เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่วางไว้ ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีความมุ่งมั่น สามารถเขียนแผนงานและโครงการกิจกรรมได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประชุมเป็นอย่างดี

กลุ่มงานนโยบายและแผน สช. : ภาพ

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com