Menu Close

ที่ปรึกษาเลขาธิการ กช. เปิดงาน “วันวิชาการ 100 ปี เซนต์คาเบรียล”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 นายวิมล  จำนงบุตร ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ที่ปรึกษาเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ 100 ปี เซนต์คาเบรียล “SG Academic Centennial Celebration” โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล นายเกษม แจ่มนิลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ที่ปรึกษาเลขาธิการ กช. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 100 ปี เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศมากมาย นับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วน และได้กล่าวในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า สช. ขอขอบคุณโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่ได้ให้ความร่วมมือด้านการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปีการศึกษานี้ ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงเรียนได้มีส่วนในการช่วยเหลือ สนับสนุน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการเรียนการสอน Online ให้กับสถานศึกษาต่างๆ ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน

สำหรับงานวันวิชาการ 100 ปีเซนต์คาเบรียล ในวันนี้ จัดขึ้นในโอกาสฉลองการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 100 ปี ในปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และให้นักเรียนได้แบ่งปันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ ระหว่างโรงเรียน โดยจัดให้มีการแข่งขันภายนอก จำนวน 42 รายการ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 204 โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,313 คน

คณะทำงานที่ปรึกษาเลขาธิการ กช. : ภาพ

ศิริญญา  เหมวัชรสุวรรณ : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

https://www.pourhauslakewood.com