Menu Close

ผู้เขียน: นางวารุณี อุ่นใจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (5 หลักสูตร)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจ…

ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

                สถาบันส่ง…

ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

                สำนักงานค…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เ…

สสวท. ขยายเวลารับสมัครผลงานครูและผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

ข่าวดี!!สสวท. ขยายเวลารับ…

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิต…

ขอเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 และสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2

ขอเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วม…

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สช. ในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอน

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ และเ…

การจัดทำและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

            สำนักงานคณะกร…

https://www.pourhauslakewood.com