Menu Close

Author: นางสาวอุลยา เซ็งมีดี

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมวิชาการวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ณ โรงเรียนศรีกรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะ…

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง ณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะ…

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่1การจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำน…

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมการพัฒนามาตรการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา ระยะปีที่ 2

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวล…

สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาแบบบูรณาการตามบริบทของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 2

วันที่ 8 มีนาคม 2564 สำนั…

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา…

https://www.pourhauslakewood.com