Menu Close

ผู้เขียน: นางสาวอุลยา เซ็งมีดี

สช.จ.ยะลา ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เว…

นายนิรัน ดะแซ รองผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 เว…

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นาย…

สช.จ.ยะลา จัดประชุม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นา…

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นาย…

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 17/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

สช.จ.ยะลา ประชุม คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เ…

https://www.pourhauslakewood.com