Menu Close

Author: ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์

คุรุสภา เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมรับวุฒิบัตร

คุรุสภาขอเชิญชวนผู้บริหาร…

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เชิญชวนนักเรียนที่กำลังจะขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าร่วมการอบรมโค้ดดิ้งออนไลน์ในโครงการ Samsung Innovation Campus

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทร…

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) มอบทุน “2022 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” สำหรับครู-อาจารย์ระดับมัธยมจำนวน 5 ทุน

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมร…

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ Rethink Academy 2 ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ • ค่ายส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง : Coding Journey Camp 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก…

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ.2564

เว็บกองทุนส่งเสริมโรงเรีย…

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมก…

สช.จัดค่ายเสริมสร้างความเข้าใจครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหวังสร้างการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเสริมสร้างแนวทางดำรงชีวิตในพหุสังคม

(12 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.อ…

https://www.pourhauslakewood.com