Menu Close

ผู้เขียน: ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์

ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อสารเปิดรับสัมครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหา…

สช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับการช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 1

นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ…

สช. จัดอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทำเอกสารในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ (24 ก.ย. 65) นายวิ…

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”

การอบรมออนไลน์ โครงการพัฒ…

เสมา 1 พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมหารือการพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้

วันนี้ (21 ก.ย. 65) นางสา…

https://www.pourhauslakewood.com