Menu Close

ผู้เขียน: ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์

โครงการประกวดภาพถ่ายสำหรับเยาวชนของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโ…

สช. จับมือร่วมกับ สสวท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

วันนี้ (20 ก.ย. 64) นายปร…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ…

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-๑๙

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึ…

ประชาสัมพันธ์เอกสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร

ประชาสัมพันธ์เอกสารเพื่อส…

https://www.pourhauslakewood.com