Menu Close

ผู้เขียน: ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์

สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี 2565

วันนี้ (12 ม.ค. 65) นายปร…

สช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของโรงเรียนเอกชนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดระยอง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

รองเลขาธิการ กช. ร่วมเป็นเกียรติกล่าวในพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเ…

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง “เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่” (All Children Belong in Safe and Nurturing Families)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่…

https://www.pourhauslakewood.com