Menu Close

ผู้เขียน: ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์

สช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ระดับชาติ ครั้งที่ 14

สช. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านก…

ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ (Facebook Live) ชี้แจงแนวทางและการปฏิบัติงานการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศออน…

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ 109/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะก…

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เปิดห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ …

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส…

https://www.pourhauslakewood.com