Menu Close

ผู้เขียน: ศุภสิทธิ์ ทองน้อย

ขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 4 รุ่น (จำกัดรุ่นละ 125 คน) 4 ภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูสอนภาษาเกาหลีชาวท้องถิ่นในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษาซีมีโอ เรลค์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้ครูที่มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมในอีเมล์ของท่าน ภายในวันที่ 14 ก.ย. 65

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 9 -11 สิงหาคม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1-3

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่…

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

https://www.pourhauslakewood.com