Menu Close

ผู้เขียน: sasithorn Ngarmwacha

ขอเชิญครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และผู้สนใจ ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย (ครั้งที่ 6/2565) เรื่อง “กัญชากับสมองเด็ก”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อกา…

การคัดเลือก best practice ครู , ผู้บริหารสถานศึกษา ต้นแบบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา ฯ สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาก…

ขอเชิญชวนห้องสมุดโรงเรียนจัดนิทรรศการหนังสือ “นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวก เพื่อเด็กปฐมวัย ” และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมก…

https://www.pourhauslakewood.com