Menu Close

Author: สโรชา วารีศรี

การจัดทำวิจัยรูปแบบการจัดบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model และรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่สำนักงานคุณธรรมโปร่งใส

พร้อมทั้งยังมีวิจัยรูปแบบ…

การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนักความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด(ทำ)ดี”

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ …

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์

เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์…

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในเวทีการแข่งขันนานาชาติ ประจำปี 2564

เพื่อความต่อเนื่องในการดำ…

https://www.pourhauslakewood.com