Menu Close

ผู้เขียน: ประกาย ศรีจันทึก

เลขาธิการ กช. ร่วมพิธีประกาศรางวัล 22 ศูนย์สอบย่อยสถาบันขงจื่อ พร้อมกล่าวชื่นชมที่ช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

(16 ก.ค.64) ดร.อรรถพล ตรึ…

ขอความร่วมมือ ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

    &…

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน

– ประกาศสำนักงานปลั…

https://www.pourhauslakewood.com