Menu Close

ผู้เขียน: พจมาน สีพล

เชิญเข้าร่วมการอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด…

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ผู้ได้รับเกียรติบัตรจะต้อ…

Download วุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตร ม…

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

เอกสารประกอบ การประเมินผล…

แจ้งปรับรายละเอียดกำหนดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวัดและประเมินผลแนวใหม่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. กำหน…

https://www.pourhauslakewood.com