Menu Close

ผู้เขียน: พจมาน สีพล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. กำหน…

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน

ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเ…

แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

เลื่อนกำหนดการประเมินจากเ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจ…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการกำหนดศูนย์สอบย่อ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จดหมายถึงศึกษาธิการจังหวั…

https://www.pourhauslakewood.com