Menu Close

Author: พจมาน สีพล

แจ้งเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

เลื่อนกำหนดการประเมินจากเ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจ…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการกำหนดศูนย์สอบย่อ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

จดหมายถึงศึกษาธิการจังหวั…

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ๖ ภาคเรียน ของผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุ…

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุ…

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียน การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จดหมายถึงศึกษาธิการจังหวั…

https://www.pourhauslakewood.com