Menu Close

Author: ปิยมาศ วงษ์ประยูร

ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

การขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาที่จัดการ เรียนการสอนในลักษณะทั่วไปเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และการขอขยายชั้นเรียนและเพิ่มหลักสูตรในโรงเรียนการกุศล

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเร…

https://www.pourhauslakewood.com