Menu Close

ผู้เขียน: ปีมนัส มนัสวิน

สช.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นา…

สช.สตูล ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565  เว…

นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล

ระหว่างวันที่ 4- 7 เมษายน…

บุคลากร สช.สตูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเงิน อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวล…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำระเบียบว่าด้วย การจัดทำหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวล…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนทีมสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในนามทีม “สช.สตูล”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวล…

สช.สตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

วันที่ 29 กันยายน 2564 เว…

สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ และติดตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 7 กันยายน 2564 นาย…

สช.สตูล อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

วันที่ 5 กันยายน 2564 เวล…

https://www.pourhauslakewood.com