Menu Close

Author: ปีมนัส มนัสวิน

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ)

วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคล…

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนและบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            วันที่ 30 มีน…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวล…

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการรับ – ส่งแบบทดสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT)

นที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา …

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวล…

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวล…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ 63 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวล…

นายศุภโชค พาหุมันโต บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวล…

นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวล…

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวล…

https://www.pourhauslakewood.com