Menu Close

ผู้เขียน: opec_admin2021 opec_admin2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ร้บการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Download ประกาศ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมิสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานป…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานป…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานป…

https://www.pourhauslakewood.com