Menu Close

ผู้เขียน: Opec Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 5 (ภาคใต้) อบรมระหว่างวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิท…

สช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

เช้าวันนี้  (12 ต.ค.63) น…

https://www.pourhauslakewood.com