Menu Close

ผู้เขียน: Opec Admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อบรมระหว่างวันที่ 19-26 ตุลาคม 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิท…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 (ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อบรมระหว่างวันที่ 5-12 ตุลาคม 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิท…

https://www.pourhauslakewood.com