Menu Close

ผู้เขียน: มณฑลี ทิมา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

    &…

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำ…

แจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมก…

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงาน…

https://www.pourhauslakewood.com