Menu Close

Author: มณฑลี ทิมา

แจ้งอัตราเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564

เรื่อง แจ้งอัตราเงินอุดหน…

การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ตามที่มีโรงเรียนเอกชนที่ร…

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลครูที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง ตรวจสอบและยืนยันข้…

https://www.pourhauslakewood.com