Menu Close

ผู้เขียน: มณฑลี ทิมา

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนภูมิภาค (สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

    &…

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

    &…

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำ…

https://www.pourhauslakewood.com