Menu Close

ผู้เขียน: มณฑลี ทิมา

แจ้งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมก…

แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงาน…

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2564

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการ…

การจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร

เรื่อง การจัดสรรเงินกู้ตา…

การจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ส่วนภูมิภาค

เรื่อง การจัดสรรเงินกู้ตา…

ขอปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

เรื่อง ขอปรับแนวทางการดำเ…

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุด…

https://www.pourhauslakewood.com