Menu Close

ผู้เขียน: นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ

ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

กอช. ได้จัดการประกวดสุนทร…

เสมา 3 พบปะผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ฯ โดยความร่วมมือของ สช. มศว. เพื่อมุ่งสู่การศึกษาที่ต้องตอบสนองตามความแตกต่างของผู้เรียน

(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564) …

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะระหว่าง กองทุนการออมแห่งชาติ กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ …

บัณฑิตน้อยแบงคอค ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานบรรยายให้ความรู้สำคัญและข้อมูล TCAS 2564 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และภาคเหนือ

บัณฑิตน้อยแบงคอค ได้จัดโค…

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่ง…

เลขาธิการ กช. มอบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยหลังรับมอบหลักสูตร “การประกอบแว่นตาและวัดสายตา”

(29 มิถุนายน 2564 เวลา 09…

https://www.pourhauslakewood.com