Menu Close

ผู้เขียน: นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ

เลขาธิการ กช. มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ภายหลังการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นโดยสมาคมคนของแผ่นดินและวิทยาลัยและโรงเรียนในเครือไทย-เทค

เช้าวันนี้ (20 กันยายน 25…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินต้นน้ำ : เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการพัฒนาทางสังคม

ด้วย คณะสังคมศาสตร์และมนุ…

สอศ. รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทโควตา

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห…

สช. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2

เช้าวันนี้ (16 กันยายน 25…

https://www.pourhauslakewood.com