Menu Close

ผู้เขียน: Rattanakit N.

เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาพิเศษ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่ง…

การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ…

รับสมัครครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล

ด้วยสำนักบริหารงานการศึกษ…

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในห้องเรียน วันที่ 2, 3, 6, 7 และ 8 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM MEETING

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบ…

Download วุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง ภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตรออ…

https://www.pourhauslakewood.com