Menu Close

ผู้เขียน: Rattanakit N.

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในห้องเรียน วันที่ 2, 3, 6, 7 และ 8 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM MEETING

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบ…

Download วุฒิบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง ภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ขั้นตอนการพิมพ์วุฒิบัตรออ…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่ง…

เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ เรื่อง การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน โดยรูปแบบ RTI (Response to Intervention : RTI) วันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

เอกสารการบรรยาย เรื่อง แน…

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง ภาษาไพทอนสำหรับการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ…

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรว…

Download เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom และ Facebook live

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเกียร…

https://www.pourhauslakewood.com